Specifiek Privacybeleid – Mobile Postcard

Laatst herzien op 8 november 2022

 

 1. VOORWERP EN DOEL VAN DIT SPECIFIEK PRIVACYBELEID

  Dit Specifiek Privacybeleid is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door bpost in het kader van de Mobile Postcard en bevat specifieke informatie over de manier waarop bpost uw persoonsgegevens verwerkt.

  Dit Specifiek Privacybeleid dient te worden samengelezen met het Algemeen Privacybeleid dat beschikbaar is op www.bpost.be.

  In geval van tegenstrijdigheid tussen het Algemeen Privacybeleid en het Specifiek Privacybeleid, heeft het Specifiek Privacybeleid voorrang.

   

 2. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

  De Verwerkingsverantwoordelijk van de persoonsgegevens die de Klant over zichzelf meedeelt met behulp van de Applicatie (voornaam, naam en adres, e-mailadres, geboortedatum en geslacht) zullen worden verwerkt door bpost, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel te Multitower, Anspachlaan1, bus 1 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0214.596.464.De persoonsgegevens van de bestemmeling van de Kaart (voornaam, naam en adres) zullen enkel worden verwerkt met het oog op de verzending van de Kaart door bpost. De Klant treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. De Klant treedt eveneens op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de personen die eventueel zijn afgebeeld op de foto’s die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan bpost bezorgt. De Klant dient zich in dat verband te vergewissen van de wettelijkheid van het verzamelen en het overdragen van deze gegevens aan bpost, van het gebruik dat bpost op zijn verzoek maakt van die gegevens (in zijn hoedanigheid van subverwerker van persoonsgegevens ); hij dient die personen op de hoogte te brengen van die verwerkingen (en van wat volgt) en te antwoorden op hun eventuele vragen met betrekking tot de uitoefening van hun rechten.

   

 3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond?
   

  Categorieën van Persoonsgegevens

  bpost verzamelt en verwerkt volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Naam
  • Adres
  • Retouradres
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
    

  Deze persoonsgegevens worden verzameld via de Mobile Postcardapplicatie. Voor meer informatie over cookies en gelijkaardige technologieën verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.
   

  Doeleinden en rechtsgronden

  De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens worden in onderstaande tabel uiteengezet.
   

  Doeleinden

  Rechtsgronden

  Om de Mobile Postcard diensten te leveren, de kaarten de verzenden en contractuele betrekkingen met klanten te beheren alsook om contact op te nemen met klanten in geval van problemen

  Wanneer bpost een overeenkomst heeft met de betrokkene, dan zijn de verwerkingen voor deze doeleinden noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst tussen bpost en de betrokkene. 

  Indien de vraag, mededeling of het verzoek niet gelinkt is aan een overeenkomst tussen de betrokkene en bpost of indien de ondersteuning aan of interactie met de betrokkenen niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan is de verwerking gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om goede relaties te waarborgen met haar klanten of derden

  Om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden (bv. om u gevraagde informatie omtrent producten of diensten van bpost te verstrekken), in het kader van het aanvragen of verstrekken van offertes of offerteaanvragen, voor ondersteuning en incidentenafhandeling met betrekking tot bpost producten of diensten, voor algemeen klantenbeheer

  Wanneer bpost een overeenkomst heeft met de betrokkene, dan zijn de verwerkingen voor deze doeleinden noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst tussen bpost en de betrokkene. 

  In afwezigheid van een dergelijke overeenkomst met de betrokkene zal de verwerking noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigde belang van bpost om goede relaties te waarborgen met haar klanten.

  Indien de vraag, mededeling of het verzoek niet gelinkt is aan een overeenkomst tussen de betrokkene en bpost of indien de ondersteuning aan of interactie met de betrokkenen niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan is de verwerking gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om goede relaties te waarborgen met haar klanten of derden

  Voor het verbeteren van de Mobile Postcard applicatie (bv. door middel van het verzamelen van feedback via tevredenheidsenquêtes)

  Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om haar websites, applicaties, producten en diensten voortdurend te verbeteren en bij te sturen.

  Voor het sturen van al dan niet gepersonaliseerde reclame over de producten en diensten van bpost via post, e-mail, telefoon, reclameplatformen (zoals Android, Google,, Apple Store, enz.) of binnen de Mobile Postcard applicatie ; voor het tonen van al dan niet gepersonaliseerde reclame over producten en diensten van bpost op de bpost websites of binnen de bpost applicaties.

  In het kader van deze gepersonaliseerde reclame, en in overeenstemming met het Optimaal privacyniveau zal bpost een kopersprofiel opstellen op basis van uw persoonsgegevens, voorkeuren, interesses en openbare statistische en geanonimiseerde gegevens en / of gegevens die andere bedrijven over u legaal hebben verzameld (onder voorbehoud van uw toestemming), zoals uw koop-, kijk- of surfgedrag.

  Deze verwerking om niet-gepersonaliseerde (algemene) reclame te sturen is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om haar producten en diensten te promoten. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar aantekenen via “Uw data, uw keuze”-dashboard door het niveau Aanvullend te wijzigen.

  Het verwerken van de gegevens om een profiel op te stellen en het verzenden van gepersonaliseerde reclame is enkel toegestaan nadat u daar toestemming voor gegeven hebt. Daarvoor vinkt u het niveau Optimaal “Informatie op maat”. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar aantekenen via het “Uw data, uw keuze”-dashboard.

   

 4. gebruikt bpost uw persoonsgegevens voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming?

  Op basis van uw toestemming en voor het aanbieden van gepersonaliseerde reclame stelt bpost profielen op van de gebruikers van haar websites, applicaties, diensten of producten. Uit de persoonsgegevens die bpost verzamelt met betrekking tot uw gebruik van de bpost websites, applicaties, diensten of producten, leidt bpost informatie af met betrekking tot uw interesses en voorkeuren. Op basis van die interesses en voorkeuren stelt bpost profielen op en gebruikt zij deze profielen om gepersonaliseerde reclame te verzenden of tonen.

  bpost voert geen geautomatiseerde besluitvorming uit in de zin van artikel 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming, m.n. geautomatiseerde besluitvorming die een juridisch of significant gevolg heeft voor u, in de context van de Mobile Postcardapplicatie.

   

 5. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

  De persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van Mobile Postcard worden door bpost in het bijzonder gedeeld met:

  • Dienstverleners die optreden als verwerker, m.n. , DJM WEB SPRL, onderaannemer van bpost en ontwikkelaar en beheerder van de Applicatie, Infosys, Indiase IT-onderhoudsleverancier evenals Group Joos, de drukker van de kaarten.

   

 6. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

  Bepaalde dienstverleners of derden aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte waar de regels inzake gegevensbescherming verschillen van de regels in België en elders in de Europese Economische Ruimte, m.n. in India.

  bpost heeft de nodige maatregelen genomen om een gepaste beschermingsniveau te verzekeren voor uw persoonsgegevens zoals beschreven in het Algemeen Privacybeleid.

   

 7. hoe lang Bewaren wij uw gegevens

  De persoonsgegevens, het account van de Klant evenals zijn resterende credits verzameld en verwerkt in het kader van Mobile Postcard worden bewaard gedurende  drie jaar vanaf de laatste aanmelding in de applicatie. De foto’s worden gedurende 15 dagen bewaard vanaf de datum van verzending van de kaart. Films worden gedurende 1 jaar bewaard vanaf de datum van verzending van de videokaart.

   

 8. welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

  Onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de rechten zoals beschreven in het Algemeen Privacybeleid.

  Indien u uw rechten wenst uit te oefenen ten aanzien van bpost, dan kan u daartoe contact opnemen met bpost via de contactgegevens beschreven in punt 9 “Hoe kan ik contact opnemen met bpost?”.

   

 9. Hoe kan ik contact opnemen met bpost?

  Voor vragen, klachten of de uitoefening van uw rechten, kan u contact opnemen met bpost:

  • Online via het daartoe bestemde webformulier.
  • Per post op het volgende adres: bpost, T.a.v. Data Protection Office, Multitower, Anspachlaan 1, Bus 1, 1000 Brussel.

  Om veiligheidsredenen vragen wij u de verzoeken te vergezellen van uw volledige contactgegevens en een middel ter verificatie van uw identiteit (bv. een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of rijbewijs waarbij de foto en het rijksregisternummer of kaartnummer onleesbaar dienen te zijn gemaakt). bpost behoudt zich het recht voor om waar nodig bijkomende bewijsstukken op te vragen.

  bpost kan verzoeken afwijzen die het buitensporig acht of een misbruik van het relevante recht uitmaken.

   

 10. WIJZIGINGEN AAN DIT specifiek PRIVACYBELEID

  bpost behoudt zich het recht voor om dit Specifiek Privacybeleid te wijzigen onder meer om dit aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of gewijzigde wettelijke en/of reglementaire vereisten. Wijzigingen aan dit Specifiek Privacybeleid treden in werking op het moment van publicatie. Wij raden u aan steeds de meest recente versie te raadplegen. De datum van de laatste herziening wordt aan het begin van dit Specifiek Privacybeleid vermeld