Bescherming van uw gegevens op eShop

Laatst herzien op 04 januari 2022

VOORWERP EN DOEL VAN DIT SPECIFIEK PRIVACYBELEID

Dit Specifiek Privacybeleid is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door bpost in het kader van eShop en bevat specifieke informatie over de manier waarop bpost uw persoonsgegevens verwerkt.
Dit Specifiek Privacybeleid dient te worden samengelezen met het Algemeen Privacybeleid dat beschikbaar is op www.bpost.be.
In geval van tegenstrijdigheid tussen het Algemeen Privacybeleid en het Specifiek Privacybeleid, heeft het Specifiek Privacybeleid voorrang.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De Verwerkingsverantwoordelijk is bpost, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel te Anspachlaan 1, bus 1 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0214.596.464.*:  .

Welke persoonsgegevens verzamelen wij, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond?

Categorieën van Persoonsgegevens
bpost verzamelt en verwerkt volgende categorieën van persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm nummer en titel.  Van onze professionele klanten verzamelen en verwerken we eveneens het BTW-nummer en de naam van het bedrijf.
Het verstrekken van sommige persoonsgegevens (bus-nummer telefoonnummer, gsm-nummer) is optioneel, en het veld van het formulier zal dan worden aangeduid als “optioneel”.
Deze persoonsgegevens worden verzameld via de eShop website of via cookies en gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie over cookies en gelijkaardige technologieën verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.
Doeleinden en rechtsgronden
De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens worden in onderstaande tabel uiteengezet.


Doeleinden

Rechtsgronden

 

De voorbereiding, de levering en de facturering van de bestelling

Wanneer bpost een overeenkomst heeft met de betrokkene, dan zijn de verwerkingen voor deze doeleinden noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst tussen bpost en de betrokkene. 
In afwezigheid van een dergelijke overeenkomst met de betrokkene zal de verwerking noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigde belang van bpost om goede relaties te waarborgen met haar klanten.

Om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden (bv. om u gevraagde informatie omtrent producten of diensten van bpost te verstrekken), in het kader van het aanvragen of verstrekken van offertes of offerteaanvragen, voor ondersteuning en incidentenafhandeling met betrekking tot bpost producten of diensten, voor algemeen klantenbeheer

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om goede relaties te waarborgen met haar klanten of derden

Voor het verbeteren van onze producten en diensten door middel van het verzamelen van feedback via tevredenheidsenquêtes

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om haar producten en diensten voortdurend te verbeteren en bij te sturen.

Voor het sturen van al dan niet gepersonaliseerde reclame over de producten en diensten van bpost via post of e-mail; voor het tonen van al dan niet gepersonaliseerde reclame over producten en diensten van bpost op de bpost websites

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om haar producten en diensten te promoten.
Waar wettelijk vereist, wordt uw toestemming gevraagd.

 

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van de eShop website worden door bpost in het bijzonder gedeeld met:

  • Dienstverleners die optreden als verwerker:
    • Leveranciers van hosting- en ICT-diensten, die deze gegevens verwerken met het oog op technische interventies voor het onderhoud of het hosten van de gegevens.
    • Leveranciers van betalingsdiensten, teneinde u in staat te stellen om uw bestelling online te betalen.
    • Als u er, als professionele klant, om verzoekt, dan worden uw gegevens (voornaam, naam, adres, e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer) overgemaakt aan Speos Belgium NV, Anspachlaan 1, bus 1 1000 Brussel, dat, in zijn hoedanigheid van verwerker van de gegevens, ze zal verwerken met het oog op het afdrukken van de facturen.
  • Derden die optreden als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke, m.n. als u als professionele klant, EDITOR-producten koopt, dan worden uw persoonsgegevens (taalstelsel, bestelnummer, besteldatum, betalingsdatum, bestelde producten, hoeveelheid, totaalbedrag van de bestelling, voornaam, naam, adres, e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer) overgemaakt aan EDITOR Belgium NV, rue de l’ Industrie 30A in 1400 Nijvel, dat, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, ze zal verwerken voor factureringsdoeleinden.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Bepaalde dienstverleners of derden aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte waar de regels inzake gegevensbescherming verschillen van de regels in België en elders in de Europese Economische Ruimte, m.n. in India.  
bpost heeft de nodige maatregelen genomen om een gepaste beschermingsniveau te verzekeren voor uw persoonsgegevens zoals beschreven in het Algemeen Privacybeleid.

hoe lang Bewaren wij uw gegevens

De persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van eShop worden bewaard gedurende drie jaar na de betaling van uw laatste bestelling, waarna ze zullen worden gewist.

welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de rechten zoals beschreven in het Algemeen Privacybeleid.
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen ten aanzien van bpost, dan kan u daartoe contact opnemen met bpost via de contactgegevens beschreven in punt 8 “Hoe kan ik contact opnemen met bpost?”.

Hoe kan ik contact opnemen met bpost?

Voor vragen, klachten of de uitoefening van uw rechten, kan u contact opnemen met bpost:

  • Online via het daartoe bestemde webformulier.
  • Per post op het volgende adres: bpost, T.a.v. Data Protection Office, Anspachlaan 1, bus 1 1000 Brussel, 1000 Brussel.

Om veiligheidsredenen vragen wij u de verzoeken te vergezellen van uw volledige contactgegevens en een middel ter verificatie van uw identiteit (bv. een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of rijbewijs waarbij de foto en het rijksregisternummer of kaartnummer onleesbaar dienen te zijn gemaakt). bpost behoudt zich het recht voor om waar nodig bijkomende bewijsstukken op te vragen.
bpost kan verzoeken afwijzen die het buitensporig acht of een misbruik van het relevante recht uitmaken.

WIJZIGINGEN AAN DIT specifiek PRIVACYBELEID

bpost behoudt zich het recht voor om dit Specifiek Privacybeleid te wijzigen onder meer om dit aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of gewijzigde wettelijke en/of reglementaire vereisten. Wijzigingen aan dit Specifiek Privacybeleid treden in werking op het moment van publicatie. Wij raden u aan steeds de meest recente versie te raadplegen. De datum van de laatste herziening wordt aan het begin van dit Specifiek Privacybeleid vermeld.