Privacy

Uw privacy is sinds de oprichting van bpost een van onze fundamentele waarden. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de strikte naleving van het geheim van briefwisseling (briefgeheim) overeenkomstig de Belgische grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  

In een wereld die steeds digitaler wordt, moet ook bpost persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u de producten en diensten die u wenst te kunnen leveren. In dit document leggen we ons beleid om uw privacy- en persoonsgegevens te beschermen uit, zodat we uw vertrouwen kunnen blijven verdienen.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. In het kader van een sollicitatie of inschrijving voor een evenement via onze career website (https://career.bpost.be/nl) gaat dit om jouw naam, telefoonnummer en emailadres (hierna “persoonsgegevens” genoemd).

We verzamelen voor de career website persoonsgegevens van twee types betrokkenen:

 1. De persoonsgegevens van kandidaten die solliciteren voor een job als postbode, vrachtwagenchauffeur, sorteerder, commercieel medewerker of callcenter agent (hierna “een sollicitatie via de rekruteringspartners” genoemd).
 2. De gegevens van kandidaten die solliciteren voor alle andere functies bij bpost (hierna “een sollicitatie rechtstreeks via bpost” genoemd).

We maken dit onderscheid, omdat jouw keuze voor een bepaalde job zal bepalen wie de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is.

  Verzamelen van persoonsgegevens

  Postactiviteiten van bpost 

  Uw persoonsgegevens kunnen door bpost worden verwerkt voor het uitvoeren van en het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van zijn post, kranten en pakjesbezorgdiensten. Die informatie wordt doorgaans aan bpost bezorgd door de afzenders van post of pakjes en omvat meestal uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, de beschrijving van de verzonden goederen en naam en adres van de afzender. 

  Voor buitenlandse bestemmingen worden bepaalde gegevens die met de zending verband houden mogelijk ook bezorgd aan de autoriteiten van het/de land(en) van doorvoer of bestemming voor douaneinklaring en belastingheffingen of voor veiligheidscontroles. De volgende informatie kan worden doorgegeven: naam en adres van de afzender en van de geadresseerde, beschrijving van de goederen, aantal items, gewicht en waarde van de zending. Deze gegevens worden door bpost nooit gebruikt voor marketingdoeleinden. 

   

  Andere diensten van bpost 

  Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt in het kader van financiële diensten of andere door bpost verleende diensten (bv. DoMyMove doorsturen van post bij verhuizing, bpaidprepaidkaartdiensten enz.). In zulke gevallen omvatten de algemene voorwaarden van de dienst waarvan u gebruikmaakt een specifieke informatieverklaring. In het algemeen gebruiken we de persoonsgegevens die u ons bezorgt om de door u bestelde diensten te verlenen, voor administratieve doeleinden of om te voldoen aan wettelijke vereisten. 

   

  Opnemen van telefoongesprekken tussen de klanten van bpost en zijn callcenters 

  bpost maakt audioopnames van telefoongesprekken tussen bellers en callcentermedewerkers. De volgende gegevens worden geregistreerd of bewaard: de identificatiegegevens, het telefoonnummer, het gesprek, het tijdstip van de oproep, de duur van de oproep en de dienst waarop de oproep betrekking heeft. 

  Het gaat om de oproepen naar de nummers 02 278 50 44 (particuliere klanten), 02 201 11 11 (businessklanten), 02 274 09 034 (bestellingen RIZIV) en 02 278 55 60 (verkeersboetes) en de oproepen die van die nummers uitgaan wanneer medewerkers de bellers terugbellen in het kader van de opvolging van een dossier. 

  Het opnemen van de gesprekken heeft tot doel de dienstverlening van bpost aan de klanten te verbeteren, enerzijds via ‘belcoaching’ en anderzijds op basis van analyses van grote hoeveelheden oproepen die betrekking hebben op dezelfde dienst of op een bepaalde problematiek waar klanten mee zitten. 

  50 % van de oproepen (en de bovengenoemde gegevens die ermee verband houden) wordt geregistreerd en bewaard gedurende een periode van maximaal 6 maanden, waarna de opnames en gegevens worden vernietigd. 

  In het bijzondere geval van de oproepen naar de bankservice (Postinfo, optie 1 van 02 278 50 44) verplicht de MiFID IIwetgeving (Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU) bpost ertoe de registraties van telefoongesprekken of elektronische communicatie die verband houden met in het kader van handel voor eigen rekening gesloten transacties en het verstrekken van diensten betreffende het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van cliëntorders, gedurende een periode van 10 jaar te bewaren. 

   

  Websites van bpost 

  Uw persoonsgegevens kunnen door bpost worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht. 

  Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons “Cookiesbeleid” 

   

  Gegevensverwerking door bpost voor directmarketingdoeleinden 

  Als u klant bent van bpost, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken – tenzij u tegen zulk verder gebruik bezwaar hebt gemaakt – om na de analyse van uw profiel contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden, om u te informeren over onze producten en diensten. 

  Als u geen klant bent van bpost, worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In elk geval kunt u op elk moment uw toestemming intrekken (zie verder). 

   

  Verwerking van gegevens van kinderen 

  De producten en diensten van bpost zijn niet op kinderen gericht en bpost doet niet aan op kinderen gerichte promotie of marketing van zijn diensten. Als u denkt dat we per vergissing of onopzettelijk persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige hebben verzameld en gebruikt zonder geschikte toestemming (van een persoon die in staat en bevoegd is om toestemming te geven), breng ons dan op de hoogte via het inlichtingenformulier, opdat we zulke gegevens onmiddellijk van onze servers kunnen verwijderen en andere noodzakelijke correcties kunnen invoeren. 

   

  Camera bewaking 

  bpost heeft bewakingscamera's geïnstalleerd in besloten plaatsen voor het publiek toegankelijk om de veiligheid van haar personeel en eigendommen te waarborgen enerzijds en anderzijds de omstandigheden van een ongeval, diefstal of ander incident op te helderen. 

  Op grote sites bpost (sorteercentra, Headquarters (Muntcentrum), EMC/Brucargo, Jemelle, zegeldrukkerij in Mechelen, Cargoville), worden beelden gevisualiseerd in realtime door de operatoren van een gecertificeerde externe Videoroom die, indien nodig, een interventie afroept in geval van overtreding, schade, of verstoring van de openbare orde. 

  In de andere sites van bpost, worden de beelden geraadpleegd door de dienst Security bpost of de gecertificeerde externe meldkamer in geval van incident of alarmen. 

  Beelden worden gedurende 30 dagen bewaard. 

   Doorgeven van persoonsgegevens

   bpost gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de bpostgroep, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. aflevering van post of een pakje in het buitenland, ophaling of levering van post of pakjes door logistieke partners, levering van pakjes in een postpunt enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u bpost uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen. 

   Daarnaast kan toegang tot uw persoonsgegevens worden verleend aan onze ICTdienstverleners die soms gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Alle in de contractuele modelbepalingen van de EU beschreven maatregelen zijn aan deze dienstverleners opgelegd. 

    Bewaring van gegevens

    Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw abonnement op onze diensten, voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging. 

     Gegevensbeveiliging

     bpost neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. bpost verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen. 

      Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

      Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u online via het webformuliercontact met ons opnemen of door een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar het volgende adres: bpost, Data Protection Office, Anspachlaan 1/1, 1000 Brussel. We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord. 

      Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

       Contact

       Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij het Data Protection Office van bpost: bpost, Data Protection Office, Anspachlaan 1/1, 1000 Brussel.