Specifiek Privacybeleid - bpaid

Laatst herzien op 1 juli 2023

 

 1. VOORWERP EN DOEL VAN DIT SPECIFIEK PRIVACYBELEID


  Dit Specifiek Privacybeleid is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door bpost in het kader van de voorafbetaalde bpaid betaalkaarten van bpost en bevat specifieke informatie over de manier waarop bpost uw persoonsgegevens verwerkt.

  Dit Specifiek Privacybeleid dient te worden samengelezen met het Algemeen Privacybeleid dat beschikbaar is op www.bpost.be.

  In geval van tegenstrijdigheid tussen het Algemeen Privacybeleid en het Specifiek Privacybeleid, heeft het Specifiek Privacybeleid voorrang.


 2. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

  De Verwerkingsverantwoordelijk is bpost, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel te Multitower, Anspachlaan 1, Bus 1, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0214.596.464.

 3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE RECHTSGROND?

  Categorieën van Persoonsgegevens

  bpost verzamelt en verwerkt volgende categorieën van persoonsgegevens:
  • Aanspreking 
  • Naam
  • Voorna(a)m(en)
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Adres
  • Email adres
  • Geëncrypteerd wachtwoord
  • Gsm nummer
  • Transactielijst
  • Bankrekeningnummer

  Deze persoonsgegevens worden verzameld via de bpaid website of applicatie, email of via het digitaal formulier dat wordt ingevuld wanneer u uw kaart aanvraagt in een postkantoor of postpunt of via cookies en gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie over cookies en gelijkaardige technologieën verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.
   

  Doeleinden en rechtsgronden

  De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens worden in onderstaande tabel uiteengezet.

   

  DoeleindenRechtsgronden

  Om de bpaid dienst en de contractuele betrekkingen met onze klanten te beheren (inclusief de doorgifte van gegevens aan onze partner SIX Payment Services (Europe) S.A. verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor het verlenen van diensten die met de bpaid-kaart kunnen worden verricht.

  Wanneer bpost een overeenkomst heeft met de betrokkene, dan zijn de verwerkingen voor deze doeleinden noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst tussen bpost en de betrokkene.

  Indien de vraag, mededeling of het verzoek niet gelinkt is aan een overeenkomst tussen de betrokkene en bpost of indien de ondersteuning aan of interactie met de betrokkenen niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan is de verwerking gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om goede relaties te waarborgen met haar klanten of derden.

  Indien klanten toegang wensen tot ons loyaliteitsplatform bpaid4Me, gebeurt de doorgifte van inloggegevens aan onze partner CB Loyalty GmbH op basis van de toestemming van de klant.

  Om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden (bv. om u gevraagde informatie omtrent producten of diensten van bpost te verstrekken), in het kader van het aanvragen of verstrekken van offertes of offerteaanvragen, voor ondersteuning en incidentenafhandeling met betrekking tot bpost producten of diensten, voor algemeen klantenbeheer

  Wanneer bpost een overeenkomst heeft met de betrokkene, dan zijn de verwerkingen voor deze doeleinden noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst tussen bpost en de betrokkene.

  In afwezigheid van een dergelijke overeenkomst met de betrokkene zal de verwerking noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigde belang van bpost om goede relaties te waarborgen met haar klanten.

  Indien de vraag, mededeling of het verzoek niet gelinkt is aan een overeenkomst tussen de betrokkene en bpost of indien de ondersteuning aan of interactie met de betrokkenen niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan is de verwerking gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om goede relaties te waarborgen met haar klanten of derden

  Om u SMS-berichten te sturen in verband met het saldo van uw kaart of andere informatie die door bpost nuttig wordt geacht voor de uitvoering van zijn diensten.

  Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Wanneer het operationele SMS-berichten betreft, is deze verwerking gebaseerd op het gerechtvaardigde belang om deze klantgegevens te verwerken in het kader van de contractuele relatie.

  Voor het verbeteren van de bpaid websites, applicaties, producten en diensten (bv. door middel van het verzamelen van feedback via tevredenheidsenquêtes)

  Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om haar producten en diensten te verbeteren.

  Voor het sturen van al dan niet gepersonaliseerde reclame over de producten en diensten van bpost via post of e-mail, binnen de bpost applicaties, of via advertentieplatformen (zoals Google, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, enz.) waarbij de betrokkene een account heeft die gekoppeld is aan zijn e-mailadres (na voorafgaande verificatie door de uitbaters van deze platformen).; voor het tonen van al dan niet gepersonaliseerde reclame over producten en diensten van bpost op de bpost websites of binnen de bpost applicaties

  Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van bpost om haar producten en diensten te promoten.

  Waar wettelijk vereist, wordt uw toestemming gevraagd.

  Om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot het voorkomen van witwassen van geld of de organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (PCC-wet), de financiering van terrorisme, misbruik en fraude (met inbegrip van de doorgifte van gegevens aan onze partner SIX Payment Services (Europe) S.A., die ons voor deze doeleinden bijstaat).

  Deze verwerking is gebaseerd op de naleving van een wettelijke verplichting die aan bpost wordt opgelegd of op het gerechtvaardigde belang van bpost om zich te beschermen tegen fraude en misbruik (met inbegrip van acties die voortvloeien uit de opsporing van fraude of misbruik).

  PCC-wet, zie hieronder.

   

  Wettelijke verplichting: Mededeling aan het centrale aanspreekpunt (CAP)

  Overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, zoals gewijzigd door de Wet van 2 december 2021 (“CAP-wet”) en haar uitvoeringsbesluiten, is bpost ertoe gehouden om de hieronder vermelde gegevens en acties binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de actie mee te delen aan het centraal aanspreekpunt (“CAP”) van de Nationale Bank van België.

  Deze verplichting geldt voor acties die vanaf 1 januari 2022 worden uitgevoerd. bpost communiceert de volgende gegevens :

  1. Identiteitsgegevens van de houder van de Kaart: zijn identificatienummer uit het Rijksregister of, indien dit niet gekend is, zijn identificatienummer uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid of zijn naam, voornaam en datum, plaats en land van geboorte.
  2. Gegevens over de Kaart op basis van artikel 2.7° b) van de CAP-wet (“rekening van elektronisch geld”):
   • de aard van de gebeurtenis zoals bepaald in artikel 1, alinea, 2°, van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (opening of sluiting);
   • de opening of de afsluiting van de Kaart en het periodiek saldo van deze Kaart als bedoeld in artikel 4, 1° van de CAP-wet;
   • de unieke referte van de Kaart;
   • de identiteitsgegevens van de houder van de Kaarten de hoedanigheid waarin hij handelt;
   • de datum van de gebeurtenis.

  De bovenvermelde gegevens worden geregistreerd in het CAP zoals gehouden door de Nationale Bank van België, waarvan de zetel gevestigd is te Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, en die verantwoordelijk is voor de verdere verwerking.

  De gegevens worden verwerkt met het oog op een snelle verstrekking van de informatie die nodig is voor de uitvoering van taken van algemeen belang aan de autoriteiten, personen en instanties die door de wetgever zijn of zullen worden gemachtigd om dergelijke informatie op te vragen.

  De verwerking heeft zes verschillende doelen:

  • de controle op en inning van fiscale en niet-fiscale ontvangsten;
  • het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten en het onderzoek naar de solvabiliteit vóór de invordering van door de rechter in beslag genomen bedragen;
  • het verzamelen van gegevens in het kader van de uitzonderlijke methoden van gegevensverzameling door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
  • het verzamelen van gegevens door gerechtsdeurwaarders in het kader van de procedure voor het bewarend beslag op bankrekeningen om de invordering van schulden in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken;
  • notariële opzoekingen in het kader van de vaststelling van erfrechtelijke verklaringen;
  • het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en zware criminaliteit.

  De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd te raadplegen bij de Nationale Bank van België.

  De betrokkene heeft ook het recht om bij bpost of, in tweede instantie, bij de Nationale Bank van België de rechtzetting en de verwijdering te vragen van onjuiste gegevens die door het CAP op zijn naam werden geregistreerd.

  De gegevens worden in het CAP bewaard voor een periode van 10 jaar. Op schriftelijk verzoek aan de Nationale Bank van België ontvangt de betrokkene een lijst van alle instellingen, overheden en personen aan wie zijn of haar gegevens zijn meegedeeld gedurende de zes kalendermaanden voorafgaand aan de datum van zijn of haar verzoek, tenzij de verzoeken om informatie over de betrokkene ingegeven werden door overwegingen die verband houden met de nationale veiligheid, met de landsverdediging, met de openbare veiligheid of met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.

 4. GEBRUIKT BPOST UW PERSOONSGEGEVENS VOOR PROFILERING OF GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

  Op basis van uw toestemming, en voor het aanbieden van gepersonaliseerde reclame stelt bpost profielen op van de gebruikers van haar websites, applicaties, diensten of producten. Uit de persoonsgegevens die bpost verzamelt met betrekking tot uw gebruik van de bpost websites, applicaties, diensten of producten, leidt bpost informatie af met betrekking tot uw interesses en voorkeuren. Op basis van die interesses en voorkeuren stelt bpost profielen op en gebruikt zij deze profielen om gepersonaliseerde reclame te verzenden of tonen.

  bpost voert geen geautomatiseerde besluitvorming uit in de zin van artikel 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming, m.n. geautomatiseerde besluitvorming die een juridisch of significant gevolg heeft voor u, in de context van de voorafbetaalde bpaid betaalkaarten.

 5. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

  De persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van voorafbetaalde bpaid betaalkaarten worden door bpost in het bijzonder gedeeld met:

  • Dienstverleners die optreden als verwerker, m.n.
  • leveranciers van hosting- en ICT-diensten, Thales voor de creatie van de bpaid kaart, Six Payment Services (Europe) S.A. voor het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor het verlenen van diensten die met de bpaid-kaart kunnen worden verricht, alsmede voor het voorkomen van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, misbruik en fraude, TIC.
  • Wij kunnen uw inloggegevens van de bpaid applicatie ook delen met onze partner CB Loyalty GmbH voor het verlenen van toegang tot ons loyaliteitsplatform bpaid4Me.
  • De Persoonsgegevens van de houder van de Kaart mogen door bpost en door de bestemmelingen ook worden meegedeeld aan alle bevoegde Belgische of buitenlandse overheden, in toepassing van een wettelijke verplichting die van kracht is in België of in het land waar deze bestemmelingen een vestiging hebben (bijvoorbeeld Nationale Bank, CAP, enz.)
 6. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

  Bepaalde dienstverleners of derden aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte waar de regels inzake gegevensbescherming verschillen van de regels in België en elders in de Europese Economische Ruimte, m.n. in India.

  bpost heeft de nodige maatregelen genomen om een gepaste beschermingsniveau te verzekeren voor uw persoonsgegevens zoals beschreven in het Algemeen Privacybeleid.

 7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

  bpost bewaart uw persoonsgegevens in het kader van deze dienst voor verschillende doeleinden, die hieronder worden toegelicht:

  • Als klant worden uw gegevens bewaard en verwerkt in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden voor de duur van de van bpaid diensten (actieve bpaid kaart, toegang tot uw transacties via de bpaid applicatie, enz.);
  • Als voormalige klant kunnen wij gedurende een periode van 36 maanden per post contact met u opnemen om u te informeren over de ontwikkelingen en nieuwe voordelen van de bpaid kaartdiensten, tenzij u bezwaar heeft gemaakt;
  • Als voormalige klant worden uw persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt in verband met voorafbetaalde bpaid betaalkaart 10 jaar bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.
 8. WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

  Onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de rechten zoals beschreven in het Algemeen Privacybeleid.

  Indien u uw rechten wenst uit te oefenen ten aanzien van bpost, dan kan u daartoe contact opnemen met bpost via de contactgegevens beschreven in punt 9 “Hoe kan ik contact opnemen met bpost?”.

 9. HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN MET BPOST?

  Voor vragen, klachten of de uitoefening van uw rechten, kan u contact opnemen met bpost:

  • Online via het daartoe bestemde webformulier;
  • Per post op het volgende adres: bpost, T.a.v. Data Protection Office, Multitower, Anspachlaan 1, Bus 1, 1000 Brussel. Om veiligheidsredenen vragen wij u de verzoeken te vergezellen van uw volledige contactgegevens en een middel ter verificatie van uw identiteit (bv. een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of rijbewijs waarbij de foto en het rijksregisternummer of kaartnummer onleesbaar dienen te zijn gemaakt). bpost behoudt zich het recht voor om waar nodig bijkomende bewijsstukken op te vragen.

  bpost kan verzoeken afwijzen die het buitensporig acht of een misbruik van het relevante recht uitmaken.

 10. WIJZIGINGEN AAN DIT SPECIFIEK PRIVACYBELEID

  bpost behoudt zich het recht voor om dit Specifiek Privacybeleid te wijzigen onder meer om dit aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of gewijzigde wettelijke en/of reglementaire vereisten. Wijzigingen aan dit Specifiek Privacybeleid treden in werking op het moment van publicatie. Wij raden u aan steeds de meest recente versie te raadplegen. De datum van de laatste herziening wordt aan het begin van dit Specifiek Privacybeleid vermeld.