Word Add-In - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Gebruik van de bpost Word Add-In

A. bpost heeft een toepassing ontwikkeld, de "bpost Word Add-In" genaamd, waarmee de gebruiker adressen die in Microsoft Word documenten (brieven, enveloppes, etiketten, mail merge) worden gebruikt, worden geformatteerd en gevalideerd. Deze toepassing is de eigendom van en is beheerd door bpost.

B. De bpost Word Add-In formatteert adressen en plaatst de adresregels in de juiste volgorde. Anderzijds geeft de bpost Word Add-In aan of het adres al dan niet door het systeem van bpost werd herkend en eventueel of er fouten werden vastgesteld, alsook een gecorrigeerde versie van het adres die wel door het systeem van bpost kan worden herkend, voor zover een adres beschikbaar is. Het referentiekader is een database van bpost waarin alle in België gelegen adressen zitten waarop post (met inbegrip van pakketten) wordt uitgereikt. In deze database zitten geen wegen waarlangs geen enkel adres ligt waarop post wordt uitgereikt. Deze database wordt constant geüpdatet op basis van informatie die bpost kan vaststellen op het terrein. Ze kan mettertijd veranderen en kan verschillen van andere openbare of private databases.

C. bpost verleent de Klant het recht om de bpost Word Add-In te downloaden en te installeren in Microsoft Word via de webpagina en om er gebruik van te maken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:

  • Klant”: de persoon, het bedrijf of een andere entiteit die gebruikmaakt van de Word Add-In;
  • Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van de Word Add-In;
  • Wet op de bescherming van de gegevens”: de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, ter invoering van de Europese richtlijn 95/46/EG, zoals gewijzigd;

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de bpost Word Add-In, moet de Klant de Algemene Voorwaarden aanvaarden. Die aanvaarding is bevestigd:

  • door, tijdens de installatie, te klikken op de knop "Ik ga akkoord" of “I Agree” voorafgaand aan het downloaden van de bpost Word Add-In; of
  • door gebruik te maken van de bpost Word Add-In.

3.2 De Partijen komen overeen dat op de aanvaardingsknop klikken en gebruikmaken van de bpost Word Add-In gelijkstaan met een handgeschreven handtekening en beantwoorden aan de vereisten van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek

4.1 De natuurlijke persoon die de Algemene Voorwaarden aanvaardt in naam van een rechtspersoon, verklaart te beschikken over de interne en externe bevoegdheden en toelatingen die vereist zijn om deze rechtspersoon te verbinden en om de verbintenissen uit te voeren die in het kader van de Algemene Voorwaarden worden aangegaan.

5.1 bpost stelt alles in het werk opdat de bpost Word Add-In functioneert zoals voorzien, met dien verstande dat de Klant erkent dat hem geen enkele specifieke garantie wordt verleend op een ononderbroken of foutenvrije werking van de bpost Word Add-In en dat de goede werking ervan afhankelijk is van een groot aantal factoren: telematische verbindingen, diensten van derden, interoperabiliteit van de software enz.

5.2 In geval van onbeschikbaarheid van validerings- en formatteringsdienst van adressen in de bpost Word Add-In, is bpost niet verplicht om een alternatieve oplossing (back-up) aan te bieden.

5.3 Indien de adreselementen die de Klant voorlegt aan de bpost Word Add-In dienen voor de verzending van post (met inbegrip van pakketten) via een andere organisatie dan bpost, dan kan bpost niet aansprakelijk worden gesteld jegens die organisatie voor schade die wordt geleden ingevolge een onderbroken of gebrekkige werking van de toepassing.

5.4 Over het algemeen kan bpost niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die aan welke klant of aan welke derde dan ook wordt berokkend en die voortvloeit uit het gebruik van de bpost Word Add-In.

5.5 bpost behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de bpost Word Add-In en/of de Algemene Voorwaarden te wijzigen als het dat noodzakelijk acht. Als dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd, dan dient bpost de nieuwe versie van de algemene voorwaarden ter beschikking te stellen op de webpagina https://www.bpost.be/nl/adressering-voorwaarden (of op de webpagina die deze pagina zou vervangen). De Klant begrijpt en aanvaardt dat elk gebruik van de bpost Word Add-In na de datum waarop de Algemene Voorwaarden werden gewijzigd, beschouwd wordt als een aanvaarding door de Klant van de aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. Als de Klant bezwaar maakt tegen de wijzigingen, dan kan hij de contractuele relatie met bpost beëindigen door de bpost Word Add-In niet meer te gebruiken.

5.6 Behoudens andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, geeft bpost geen enkele uitdrukkelijke, impliciete of andere garantie met betrekking tot de bpost Word Add-In. Meer in het bijzonder garandeert bpost niet dat de bpost Word Add-In vrij van fouten zou zijn of dat het ononderbroken zal werken. In de mate waarin de wet het toelaat verleent bpost geen enkele impliciete garantie van de marktkwaliteit of de geschiktheid voor het doel (zelfs als bpost op de hoogte werd gebracht van het door de Klant beoogde gebruik) met betrekking tot de bpost Word Add-In. bpost garandeert geenszins dat de geformatteerde en/of gevalideerde adressen overeenkomen met adressen zoals die zijn opgenomen in officiële openbare registers zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen enz.

5.7 Als bpost beslist om één of meerdere elementen van de bpost Word Add-In tijdelijk of definitief te schrappen, dan verbindt bpost zich ertoe om de Klant daarvan op de hoogte te brengen via een aankondiging op de webpagina https://www.bpost.be/nl/adressering-word-add-in (of op de webpagina die deze pagina zou vervangen).

6.1 bpost verleent de Klant het recht om de bpost Word Add-In te installeren en te gebruiken, mits hij de modaliteiten van de Algemene Voorwaarden naleeft. De eventuele kosten voor de installatie en/of het gebruik van de bpost Word Add-In zijn ten laste van de Klant.

6.2 De Klant is integraal verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met het gebruik van de bpost Word Add-In. De Klant dient bpost onverwijld op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van de bpost Word Add-In, alsook van elke inbreuk op de veiligheid waarvan hij kennis zou hebben genomen.

6.3 De Klant erkent dat de bpost Word Add-In niet op zo'n manier mogen worden gebruikt dat de servers van bpost bovenmatig zouden worden belast. bpost behoudt zich het recht voor om het gebruiksrecht van de Klant wegens geldig motief op te schorten in geval van abnormaal of ongeoorloofd gebruik of in geval van gebruik waarbij de technische regels en de gebruiksregels van bpost worden geschonden.

6.4 De Klant verklaart dat hij de bpost Word Add-In gebruikt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en alle geldende reglementeringen (met inbegrip van de Belgische en Europese bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens en alle toepasselijke bepalingen inzake e-commerce of inzake bescherming van de consument). bpost kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor daden die indruisen tegen de wetgeving en de reglementering en die de Klant door middel van de bpost Word Add-In zou stellen.

6.5 De Klant dient bpost integraal te vergoeden voor de schade die bpost zou lijden, alsook voor alle kosten, uitgaven, schadeloosstellingen en/of schadevergoedingen en interesten die bpost verschuldigd zou zijn aan derden omdat de Klant een inbreuk heeft gepleegd op de wettelijke of reglementaire bepalingen of omdat hij één van zijn contractuele verplichtingen niet zou zijn nagekomen.

6.6 Het recht van de Klant om gebruik te maken van de bpost Word Add-In wordt hem gratis verleend.

7.1 Behoudens andersluidende bijzondere overeenkomst tussen bpost en de Klant, verleent bpost aan de Klant een individueel, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat niet in sublicentie kan worden gegeven voor gebruik op de websites van de Klant. De bpost Word Add-In kan enkel worden gebruikt door de Klant, met uitsluiting van iedere andere persoon. Derden die gebruik wensen te maken van de bpost Word Add-In, dienen hun eigen versie van de bpost Word Add-In te downloaden en de Algemene Voorwaarden voor eigen rekening te aanvaarden.

8.1 Met betrekking tot de verwerking van de gegevens die verband houden met deze Algemene Voorwaarden, is bpost de "Data Processor" (verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens) en is de Klant de "Data Controller" (controleur van de gegevens) in de zin van de wet op de gegevensbescherming. Beide Partijen komen hun respectieve verplichtingen na, in overeenstemming met de bepalingen van deze wet. Meer in het bijzonder, en onverminderd wat voorafgaat:

  • verwerkt bpost de persoonsgegevens die in het kader van de bpost Word Add-In worden verzameld, enkel in de mate waarin dat strikt noodzakelijk is voor het formateren en het valideren van adressen;
  • vraagt de klant uitdrukkelijk aan bpost om de persoonsgegevens te verwerken die via de bpost Word Add-In werden verzameld;
  • dient de Klant te handelen in overeenstemming met alle verplichtingen die door de wet op de bescherming van de persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking wordt opgelegd.

8.2 bpost garandeert dat de door de Klant bezorgde adreselementen enkel worden gebruikt voor operationele doeleinden, d.w.z. voor de formattering van de adreselementen en/of de validering van het adres, met dien verstande dat enkel de geografische elementen (straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) door bpost worden gevalideerd. bpost valideert geenszins de namen en voornamen van de bestemmelingen.

8.3 bpost houdt de IP adressen bij van waaruit de bpost Word Add-In wordt gebruikt, en dit uitsluitend voor statistische doeleinden.

9.1 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (of de toepassing ervan) onwettelijk, ontegenwerpelijk of nietig wordt verklaard, (i) dan heeft dat niet tot gevolg dat de rest van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, (ii) en dan dienen de Partijen de betrokken bepalingen te wijzigen zodat ze opnieuw geldig, geoorloofd en toepasbaar worden, waarbij zij de geest zoveel mogelijk dienen te bewaren.

9.2 De Algemene Voorwaarden vallen onder het Belgische recht en alle geschillen die er betrekking op hebben, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.