Webservice - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Gebruik van de Diensten voor het Valideren en Formatteren van Adressen

A. bpost heeft een onlinetoepassing ontwikkeld waarmee de Klant zijn eigen systeem makkelijk in de systemen van bpost kan integreren. Hierdoor kunnen adressen die door het systeem van de Klant worden voorgelegd, worden geformatteerd en gevalideerd (zoals uitgelegd in punt B hierna).

B. Deze onlinetoepassing biedt de volgende diensten:

 • formatAddresses: een interface die elementen van een bepaald adres ontvangt en die de regels van dat adres in de juiste volgorde plaatst ("Formatteringsdienst");
 • validateAddresses: een interface die voor elk voorgelegd adres opgeeft of het adres al dan niet door het systeem van bpost werd herkend en eventueel of er fouten werden vastgesteld, alsook een gecorrigeerde versie van het adres die wel door het systeem van bpost kan worden herkend, voor zover een adres beschikbaar is ("Valideringsdienst").

C. De Formatteringsdienst is apart beschikbaar of in combinatie met de Valideringsdienst, en formatteert en ordent de elementen van een adres. De Formatteringsdienst kan worden gebruikt voor aparte adressen of voor reeksen van 100 per keer.

D. De Valideringsdienst is apart beschikbaar of in combinatie met de Formatteringsdienst, en kan worden gebruikt voor aparte adressen of voor reeksen van 100. De Valideringsdienst valideert of een adres nauwkeurig en niet-dubbelzinnig is, m.a.w. of het door het systeem van bpost kan worden herkend. Het referentiekader is een database van bpost waarin alle in België gelegen adressen zitten waarop post (met inbegrip van pakketten) wordt uitgereikt. In deze database zitten geen wegen waarlangs geen enkel adres ligt waarop post wordt uitgereikt. Deze database wordt constant geüpdatet op basis van informatie die bpost kan vaststellen op het terrein. Ze kan mettertijd veranderen en kan verschillen van andere openbare of private databases.

E. bpost verleent de Klant het recht om de Formatteringsdienst en de Valideringsdienst in zijn eigen systemen te integreren en om er gebruik van te maken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van de Formatterings- en de Valideringsdienst. De andere door bpost verstrekte diensten (zoals de postuitreiking) vallen onder specifieke algemene voorwaarden die kunnen worden geraadpleegd op www.bpost.be.

1.2 De Formatterings- en Valideringsdienst leveren enkel resultaten op voor adressen die in België zijn gelegen.

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:

 • Klant": de persoon, het bedrijf of een andere entiteit die gebruikmaakt van de Validerings- en/of Formatteringsdienst van Adressen;
 • "Algemene Voorwaarden": deze Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van de Diensten voor het Valideren en Formatteren van Adressen;
 • "Technische Documentatie": de handleiding getiteld "bpost address services – Web services API Manual", zoals van tijd tot tijd gewijzigd en die per e-mail naar de Klant wordt verstuurd of die kan worden gedownload van bpost.be/webserviceadres;
 • "Eindgebruikers": de klanten van de Klant die in het kader van hun "e-commerce"-transacties of andere transacties op de website van de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks gebruikmaken van de Validerings- en Formatteringsdienst;
 • In deze Algemene Voorwaarden, hebben "Verwerkingsverantwoordelijke", "Verwerker", "Betrokkene", "Persoonsgegevens", "Inbreuk in verband met Persoonsgegevens" en "Verwerking" (en "Verwerken") dezelfde betekenis als in de "Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming" (namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 (“AVG”) vanaf 25 mei 2018 en alle Belgische wetgeving die deze verordeningen of richtlijnen implementeren of aanvullen)

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Formatterings- en/of de Valideringsdienst, moet de Klant de Algemene Voorwaarden en de Technische Documentatie aanvaarden. Die aanvaarding is bevestigd:

 • door, vóór hij de Technische Documentatie downloadt, te klikken op de knop "Ik ga akkoord"; of
 • door de onlinetoepassing te integreren waarmee het elektronisch systeem van de Klant met dat van bpost kan worden geïntegreerd; of
 • door gebruik te maken van de Formatterings- en de Valideringsdienst.

3.2 De Partijen komen overeen dat op de aanvaardingsknop klikken, de onlinetoepassing integreren en gebruikmaken van de Formatterings- en/of Valideringsdienst gelijkstaan met een handgeschreven handtekening en beantwoorden aan de vereisten van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en die van de Technische Documentatie wordt tegenstrijdigheid opgelost door aan deze documenten de volgende volgorde van prioriteit te geven: (i) deze Algemene voorwaarden, (ii) Technische Documentatie.

4.1 De natuurlijke persoon die de Algemene Voorwaarden aanvaardt in naam van een rechtspersoon, verklaart te beschikken over de interne en externe bevoegdheden en toelatingen die vereist zijn om deze rechtspersoon te verbinden en om de verbintenissen uit te voeren die in het kader van de Algemene Voorwaarden en de Technische Documentatie worden aangegaan.

5.1 bpost stelt alles in het werk opdat de Validerings- en de Formatteringsdienst redelijkerwijze toegankelijk zouden zijn voor de Klant, met dien verstande dat de Klant erkent dat hem geen enkele specifieke garantie wordt verleend op een ononderbroken of foutenvrije werking van de Validerings- en de Formatteringsdienst en dat de goede werking van deze Diensten afhankelijk is van een groot aantal factoren: telematische verbindingen, diensten van derden, interoperabiliteit van de software enz.

5.2 In geval van onbeschikbaarheid van de Validerings- of Formatteringsdienst, is bpost niet verplicht om een alternatieve oplossing (back-up) aan te bieden.

5.3 Indien de adreselementen die afkomstig zijn van de systemen van de Klant en die worden verwerkt door de Validerings- of Formatteringsdienst, dienen voor de verzending van post (met inbegrip van pakketten) via een andere organisatie dan bpost, dan kan bpost niet aansprakelijk worden gesteld jegens die organisatie voor schade die wordt geleden ingevolge een onderbroken of gebrekkige werking van de toepassing.

5.4. Over het algemeen kan bpost niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die aan welke klant of aan welke derde dan ook wordt berokkend en die voortvloeit uit het gebruik van de Validerings- of Formatteringsdienst.

5.5 bpost behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de Validerings- en de Formatteringsdienst en/of de Algemene Voorwaarden te wijzigen als het dat noodzakelijk acht. Als dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd, dan dient bpost de nieuwe versie van de algemene voorwaarden ter beschikking te stellen op de webpagina www.bpost.be/wsaalgemenevoorwaarden (of op de webpagina die deze pagina zou vervangen). De Klant begrijpt en aanvaardt dat elk gebruik van de Validerings- en Formatteringsdienst na de datum waarop de Algemene Voorwaarden werden gewijzigd, beschouwd wordt als een aanvaarding door de Klant van de aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. Als de Klant bezwaar maakt tegen de wijzigingen, dan kan hij de contractuele relatie met bpost beëindigen door de Validerings- en Formatteringsdienst niet meer te gebruiken.

5.6 Behoudens andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, geeft bpost geen enkele uitdrukkelijke, impliciete of andere garantie met betrekking tot de Validerings- of Formatteringsdienst. Meer in het bijzonder garandeert bpost niet dat deze diensten vrij van fouten zullen zijn of dat ze ononderbroken zullen werken. In de mate waarin de wet het toelaat verleent bpost geen enkele impliciete garantie van de marktkwaliteit of de geschiktheid voor het doel (zelfs als bpost op de hoogte werd gebracht van het door de Klant beoogde gebruik) met betrekking tot de Validerings- en Formatteringsdienst. bpost garandeert geenszins dat de geformatteerde en/of gevalideerde adressen overeenkomen met adressen zoals die zijn opgenomen in officiële openbare registers zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen enz.

5.7 Als bpost beslist om één of meerdere elementen van de Validerings- of Formatteringsdienst tijdelijk of definitief te schrappen of om de Validerings- of Formatteringsdienst niet meer te verlenen, dan verbindt bpost zich ertoe om de Klant daarvan op de hoogte te brengen via een aankondiging op de webpagina www.bpost.be/webserviceadres (of op de webpagina die deze pagina zou vervangen).

6.1 bpost verleent de Klant het recht om de Validerings- en Formatteringsdienst te integreren en te gebruiken, mits hij de modaliteiten van de Algemene Voorwaarden en van de Technische Documentatie naleeft. De Klant verbindt zich ertoe om de Validerings- en Formatteringsdienst te integreren volgens de in de Technische Documentatie beschreven voorschriften en stappen. De eventuele kosten voor de integratie en/of het gebruik van de Validerings- en Formatteringsdienst zijn ten laste van de Klant.

6.2 De Klant dient doeltreffende maatregelen te nemen om de Validerings- en Formatteringsdienst te beschermen tegen hacking of tegen elke andere ongeoorloofde toegang/wijziging door hemzelf of door zijn aangestelden.

6.3 De Klant is integraal verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met het gebruik van de Validerings- en Formatteringsdienst. De Klant dient bpost onverwijld op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van de Validerings- en Formatteringsdienst, alsook van elke inbreuk op de veiligheid waarvan hij kennis zou hebben genomen.

6.4 De Klant erkent dat de Validerings- en de Formatteringsdienst niet op zo'n manier mogen worden gebruikt dat de servers van bpost bovenmatig zouden worden belast. bpost behoudt zich het recht voor om het gebruiksrecht van de Klant wegens geldig motief op te schorten in geval van abnormaal of ongeoorloofd gebruik of in geval van gebruik waarbij de technische regels en de gebruiksregels van bpost worden geschonden.

6.5 De Klant verklaart dat hij de Validerings- en Formatteringsdienst gebruikt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en alle geldende reglementeringen (met inbegrip van de Belgische en Europese bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens en alle toepasselijke bepalingen inzake e-commerce of inzake bescherming van de consument). bpost kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor daden die indruisen tegen de wetgeving en de reglementering en die de Klant door middel van de Validerings- en Formatteringsdienst zou stellen.

6.6 De Klant dient bpost integraal te vergoeden voor de schade die bpost zou lijden, alsook voor alle kosten, uitgaven, schadeloosstellingen en/of schadevergoedingen en interesten die bpost verschuldigd zou zijn aan derden omdat de Klant een inbreuk heeft gepleegd op de wettelijke of reglementaire bepalingen of omdat hij één van zijn contractuele verplichtingen niet zou zijn nagekomen.

6.7 Het recht van de Klant om gebruik te maken van de Validerings- en Formatteringsdienst wordt hem gratis verleend.

7.1 Behoudens andersluidende bijzondere overeenkomst tussen bpost en de Klant, verleent bpost aan de Klant een individueel, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat niet in sublicentie kan worden gegeven voor gebruik op de websites van de Klant. De Validerings- en Formatteringsdienst kunnen enkel worden gebruikt door de Klant, met uitsluiting van iedere andere persoon. Derden die gebruik wensen te maken van de Validerings- en Formatteringsdienst, dienen hun eigen versie van de Technische Documentatie te downloaden en de Algemene Voorwaarden voor eigen rekening te aanvaarden.

7.2 De Technische Documentatie is "read-only", wat inhoudt dat ze niet kan worden gewijzigd en dat ze niet door de Klant kan worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het gebruik van de Validerings- en Formatteringsdienst. Overigens mag de Klant (i) de Technische Documentatie niet verspreiden, doorverkopen of decompileren, noch ze, geheel of gedeeltelijk, ter beschikking stellen van derden; (ii) de Validerings- en Formatteringsdienst niet overdragen, verkopen, vervreemden, verhuren, verhandelen of belasten, noch geheel, noch gedeeltelijk (iii) zich geen toegang verschaffen tot de broncode van de Validerings- en Formatteringsdienst.

7.3 De Klant (of zijn licentiegevers) behoudt integraal de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot zijn websites.

8.1 Met betrekking tot, zijn bpost en de Klant elk onafhankelijk van elkaar Verwerkingsverantwoordelijke. Beide partijen zullen toezien op hun naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

8.2 Met betrekking tot het opmaken en beheren van de database die bpost gebruikt voor het valideren en formateren van de gegevens van de klant is bpost Verwerkingsverantwoordelijke.

8.3 De verwerking van de gegevens voor de uitvoering van deze dienst is het valideren en formatteren van persoonsgegevens (naam, voornaam, bedrijf en adresgegevens). Het doel van de verwerkingen is deze persoonsgegevens te valideren of in een format te plaatsen dat overeenstemt met de gangbare addressering teneinde de levering van post te vereenvoudigen. Dit kan betrekking hebben op alle personen van wie de Klant in het bezit is van de vermelde persoonsgegevens.

Met betrekking tot deze verwerking is bpost de Verwerker van de Persoonsgegevens en is de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke voor deze Persoonsgegevens.  Beide Partijen komen hun respectieve verplichtingen na, in overeenstemming met de bepalingen van deze wet. Meer in het bijzonder, en onverminderd wat voorafgaat:

 1. Stemt de Klant hierbij (in het algemeen) in dat bpost voor het Verwerken van Klantgegevens in uitvoering van deze Algemene Voorwaarden subverwerkers in dienst neemt (de Klant kan de lijst opvragen bij bpost). bpost zal de Klant op de hoogte brengen van elke wijziging met betrekking tot de toevoeging of de vervanging van andere subverwerkers. Indien bpost de Verwerking van Klantgegevens namens de Klant (gedeeltelijk) uitbesteedt, dan legt het aan de subverwerker dezelfde of in wezen dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op als de verplichtingen die onder deze Algemene voorwaarden zijn opgelegd aan bpost. Indien de subverwerker er niet in slaagt om zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming te vervullen krachtens een dergelijke schriftelijke overeenkomst, zal bpost volledig aansprakelijk blijven ten opzichte van de Klant.
 2. bpost zal redelijke inspanningen leveren om:
  1. de Klantgegevens uitsluitend te verwerken op basis van schriftelijke instructies van de Klant, tenzij bpost verplicht is om Klantgegevens te verwerken op basis van een wet van de Europese Unie of van een Lidstaat waaraan bpost onderworpen is. In dergelijk geval stelt bpost de Klant vóór de Verwerking van de gegevens in kennis van die wettelijke verplichting, tenzij die wet de kennisgeving verbiedt omwille van het algemeen belang. De Algemene Voorwaarden vormen de volledige en finale instructies van de Klant aan bpost met betrekking tot de Verwerking, behalve voor zover de Partijen in aparte schriftelijke instructies anders overeengekomen zijn. Indien bpost denkt dat een instructie en/of een audit van de Klant toepasselijke wetgeving schendt, moet bpost de Klant daar onverwijld op wijzen.
  2. ervoor te zorgen dat werknemers die bevoegd zijn om Klantgegevens te Verwerken zich tot geheimhouding hebben verbonden of dat ze door een passende wettelijke verplichting van geheimhouding zijn gebonden.
  3. gepaste technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht te nemen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de Verwerking, alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om de Klantgegevens te beschermen tegen een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot Klantgegevens.
  4. op voorwaarde dat de Klant bpost om bijstand heeft gevraagd via schriftelijke instructies en de Klant bpost vergoedt voor de kosten die voortvloeien uit die bijstand en rekening houdend met de aard van de Verwerking en de informatie waarover bpost beschikt, (i) de Klant bijstand te verlenen bij het vervullen van diens plicht om te antwoorden op verzoeken van Betrokkenen en (ii) de Klant bijstand te verlenen bij het nakomen van diens verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van de Verwerking, de melding van Inbreuken in verband met Persoonsgegevens en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (artikels 32-36 van AVG).
  5. de Klant te informeren indien: (i) bpost een verzoek, een dagvaarding of een vraag ontvangt voor een inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie die betrekking heeft op de Verwerking, behalve indien een wet bpost verbiedt om die informatie mee te delen; (ii) bpost van plan is om Klantgegevens aan een bevoegde overheidsinstantie mee te delen; of (iii) bpost zich bewust wordt van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
  6. de Verwerking van Klantgegevens zo spoedig mogelijk stop te zetten na het beëindigen van deze dienst, indien de Verwerkingsverantwoordelijke hiervoor kiest, de Persoonsgegevens met inbegrip van alle bestaande kopieën hetzij terug te bezorgen, hetzij veilig te wissen uit of te anonimiseren in haar systemen.
  7. op voorwaarde dat de Klant bpost om bijstand heeft gevraagd via schriftelijke instructies en de Klant bpost vergoedt voor de kosten die voortvloeien uit die bijstand, alle informatie ter beschikking te stellen van de Klant die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zijn nagekomen.
 3. bpost zal toezien op haar eigen naleving van de verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden.
 4. bpost kan Klantgegevens doorgeven aan (of toegang geven aan) subverwerkers (ondernemingen uit de bpost groep of derde partijen) gevestigd in een land buiten de EER dat geen passend beschermingsniveau waarborgt (bv. de Verenigde Staten, India en Maleisië), bijvoorbeeld in het kader van IT-ondersteuning. bpost zal er evenwel voor zorgen dat deze subverwerkers de Persoonsgegevens passend beschermen door het sluiten van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De Klant verleent bpost hierbij een mandaat om de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie "verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker" in naam en voor rekening van de Klant goed te keuren, te ondertekenen en uit te voeren met deze subverwerkers. Meer informatie over gegevensdoorgiftes en de locaties is terug te vinden op: bpost.be/site/nl/privacy/datatransfer.
 5. De Klant zal bpost vrijwaren voor en schadeloos stellen tegen alle vorderingen, handelingen, procedures of verliezen die werden aangespannen of teweeggebracht door een bevoegde overheidsinstantie, een Betrokkene en/of een derde tegen bpost in verband met een schending of een beweerde schending volgend uit de Verwerking die gebeurt in het kader van deze Algemene Voorwaarden of volgend uit een schending door de Klant of zijn werknemers van zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming in het kader van deze Algemene Voorwaarden.

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, is bpost alleen aansprakelijk tegenover de Klant voor (i) materiële schade die rechtstreeks wordt veroorzaakt door een materiële of opzettelijke fout van bpost of haar Werknemers, en (ii) overlijden en lichamelijk letsel van een natuurlijke persoon die wordt veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van bpost of haar werknemers bij de uitoefening van hun functie en (iii) schade die voortvloeit uit fraude of bedrog. Wanneer bpost om welke reden dan ook aansprakelijk wordt gesteld, wordt de aansprakelijkheid van bpost in ieder geval beperkt tot het aan de Klant gefactureerde jaarlijkse bedrag, voor zover wettelijk toegestaan. Voor zover wettelijk toegestaan, is bpost niet aansprakelijk voor immateriële of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot economische schade, winstderving en schade aan de reputatie of het imago van de Klant.

8.4 bpost garandeert dat de door de Klant bezorgde adreselementen enkel worden gebruikt voor operationele doeleinden, d.w.z. voor de formattering van de adreselementen en/of de validering van het adres, met dien verstande dat enkel de geografische elementen (straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) door bpost worden gevalideerd. bpost valideert geenszins de namen en voornamen van de bestemmelingen.

9.1 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (of de toepassing ervan) onwettelijk, ontegenwerpelijk of nietig wordt verklaard, (i) dan heeft dat niet tot gevolg dat de rest van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, (ii) en dan dienen de Partijen de betrokken bepalingen te wijzigen zodat ze opnieuw geldig, geoorloofd en toepasbaar worden, waarbij zij de geest zoveel mogelijk dienen te bewaren.

9.2 De Algemene Voorwaarden en de Technische Documentatie vallen onder het Belgische recht en alle geschillen die er betrekking op hebben, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.